EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 451
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 11267)
Izvleček
ZJN-3: VPOGLED / Kršitev pravice do vpogleda

Čeprav vlagatelj v zvezi z navedenim naročnikovim ravnanjem navaja, da naročnik za zavrnitev vpogled...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Zavrnitev vseh ponudb

Iz odločitve o zavrnitvi ponudb je razvidno, da je razlog za zavrnitev vseh ponudb nezmožnost pridob...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Zavrnitev vseh ponudb

Razlog za zavrnitev vseh ponudb, ki ga je naročnik navedel v odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb z dne...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela javnega naročanja / Načelo enakopravne obravnave ponudnikov

Naročnik je zaradi povzročene nejasnosti razpisne dokumentacije primerjal medsebojno neprimerljive p...

ZJN-3: DOPUSTNOST PONUDBE / Neobičajno nizka ponudba / Avtonomna preveritev

Odločitev o tem, ali bo naročnik pričel postopek ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe, predmet njeg...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Tehnične specifikacije

Izbrani ponudnik je posredoval podpisan in overjen Obrazec št. 2 - Krovna izjava in s tem potrdil, »...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno

Dopolnitev ponudbe z zavarovalnimi pogoji in podrobnimi podatki glede obračuna posameznih zavarovaln...

ZJN-3: POSTOPKI IN POSEBNI NAČINI JAVNEGA NAROČANJA / Naročilo male vrednosti / Preveritev obstoja in vsebine navedb v ponudbi

Neodvisno od vprašanja, ali znižanje cene s 67.268,36 EUR z DDV na 54.085,58 EUR z DDV, za kolikor j...

ZJN-3: OCENJENA VREDNOST / Zagotovljena sredstva

V kolikor namreč vlagatelj meni, da bi moral naročnik višino zagotovljenih sredstev navesti v dokume...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Dolžnost pozivanja

Naročnik lahko od ponudnika, katerega ponudba po njegovi oceni ni natančna ali skladna s tehničnimi ...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Dolžnost pozivanja

Če se naročnik v obravnavanem primeru ni odločil vlagatelja pozvati k popravkom njegove ponudbe, ga ...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Verjetnost nastanka škode / Dopustnost vlagateljeve ponudbe

Ob upoštevanju prvega odstavka 14. člena ZPVPJN je ustaljena praksa Državne revizijske komisije, da ...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Sprememba | Sprejem nove

Naročnikovo ravnanje po prvi povedi iz šestega odstavka 90. člena ZJN-3 je mogoče razumeti kot dvode...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Sprememba | Sprejem nove

Naročnik z izpodbijano odločitvijo tako še ni sprejel (tudi) odločitve, da bodisi odda javno naročil...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Sprememba | Sprejem nove

Glede na to, da iz druge povedi iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3 izhaja, da naročnik obrazloži o...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Začetek postopka / Nespoštovanje določb lastne razpisne dokumentacije

Naročnik je namreč tisti, ki mu je (v okviru zakonskih zahtev) prepuščeno oblikovanje določb vsakokr...

ZJN-3: POSEBNI POGOJ IN ZAVAROVANJE TVEGANJ / Finančno zavarovanje / Bančna garancija / Veljavnost

Ker je naročnik določil, da mora biti finančno zavarovanje za resnost ponudbe (tj. bančna garancija,...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

Pritrditi gre naročniku, da je dne 31. 3. 2019 potekla veljavnost (predloženih) ponudb in veljavnost...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela pravnega varstva / Načelo hitrosti in učinkovitosti

Ker je že na podlagi navedenega potrebno ugotoviti neutemeljenost vlagateljeve zahteve za razveljavi...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Kot je Državna revizijska komisija že predhodno navedla, je treba v primeru več možnih tolmačenj upo...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Iz ugotovljenega dejanskega stanja je mogoče ugotoviti, da se kolesarji lahko zakonito vozijo tudi p...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

referenčni pogoj ni zahteval zgolj sodelovanja pri izvajanju geološke ter geotehnične spremljave ozi...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Gre torej zgolj za izkop, nakladanje in odvoz materiala, zaradi česar je mogoče sklepati, da je ponu...

ZJN-3: PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB / Preveritev pred oddajo javnega naročila / Postopek naročila male vrednosti

Ne glede na drugi odstavek 89. člena ZJN-3 pa naročniku v postopku naročila male vrednosti ni treba ...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Sprememba | Sprejem nove

Zakon naročniku ne nalaga, da bi moral v novi odločitvi, s katero nadomesti prejšnjo odločitev, izre...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 451 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti